Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệpBảo hiểm thất nghiệp
Biểu mẫu tiếp tục hưởng BHTN
Biểu mẫu tiếp tục hưởng BHTN

Biểu mẫu tiếp tục hưởng BHTN


Biểu mẫu hỗ trợ học nghề
Biểu mẫu hỗ trợ học nghề

Biểu mẫu hỗ trợ học nghề


Biểu mẫu giải quyết BHTN
Biểu mẫu giải quyết BHTN

Biểu mẫu giải quyết BHTN


Biểu mẫu chấm dứt hưởng BHTN
Biểu mẫu chấm dứt hưởng BHTN

Biểu mẫu chấm dứt hưởng BHTN


Quy trình Giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp
Quy trình Giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp

Quy trình này quy định cách thức thực hiện việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.