Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệpBảo hiểm thất nghiệp
Quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp
Quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm từng bước hoàn thiện quy trình tác nghiệp, nâng cao năng lực, hiệu quả trong các khâu: tư vấn ban đầu, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để họ sớm quay lại thị trường lao động và theo dõi thông báo tìm việc làm hàng tháng.