Kế hoạch Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2018 - 2019