Kế hoạch số 127/KH-TCNNH kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa năm 2022