Kế hoạch số 229/KH-TCNNH Phát động và triển khai phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid_19"