Kế hoạch Số 39/KH-TCNNH về việc Xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng