Kế hoạch Số 42/KH-TCNNH về việc Thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022