Kế hoạch số 55/KH-TCNNH Đảm bảo ANTT trường Trung cấp nghề năm 2023