Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018