Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thưThông báo chung

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (có hiệu lực kể từ ngày ký), thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.
Ngày 13/3/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 200/SLĐTBXH-VP về việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (sau đây viết tắt là Nghị định số 30).

Qua nghiên cứu nội dung Nghị định số 30, xin giới thiệu những điểm mới cơ bản trong Nghị định số 30 như sau:
1. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
1.1. Chỉ sử dụng khổ giấy A4 cho tất cả các loại văn bản hành chính
- Trước đây, khi trình bày văn bản hành chính ngoài việc sử dụng khổ giấy A4 cho phần lớn các loại văn bản, thì còn được phép sử dụng khổ giấy A5 (đối với phiếu chuyển, phiếu gửi, giấy biên nhận hồ sơ, giấy giới thiệu) thì hiện nay, theo Nghị định số 30 tất cả các loại văn bản hành chính đều chỉ sử dụng chung khổ giấy A4 (210mm x 297mm).
1.2. Thay đổi cách đánh số trang văn bản
Trước đây, số trang văn bản được trình bày tại góc phải ở cuối trang giấy (phần footer) thì nay theo Nghị định số 30 số trang văn bản được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng và không hiển thị số trang thứ nhất.
1.3. Về cách trình bày căn cứ ban hành văn bản
Căn cứ ban hành văn bản trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng (trước đây là kiểu chữ đứng), cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy, dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (trước đây là dấu phẩy).
1.4. Quy định về các trường hợp viết hoa trong văn bản hành chính
-Viết hoa vì phép đặt câu: Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh, cụ thể: viết hoa sau dấu chấm câu (.); sau dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!) và khi xuống dòng. Còn các dấu khác thì viết chữ cái đầu bình thường.
- Trường hợp viết hoa đặc biệt tên địa lý Việt Nam: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị định số 30 bổ sung thêm Thành phố Hồ Chí Minh).
- Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt: Nhân dân, Nhà nước thì phải viết hoa chữ cái đầu “N” (trước đây không quy định viết hoa đối với trường hợp này).
- Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều, còn các từ “điểm, khoản” thì không viết hoa chữ cái đầu. Ví dụ: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 20 Mục 2 Chương II Phần I của Bộ luật Lao động.
2. Bổ sung về chữ ký số của người có thẩm quyền, dấu và chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản điện tử
- Chữ ký số của người có thẩm quyền: Hình ảnh, vị trí chữ ký số của người có thẩm quyền là hình ảnh chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy, màu xanh, định dạng Portable Network Graphics (.png) nền trong suốt; đặt canh giữa chức vụ của người ký và họ tên người ký.
- Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức: Hình ảnh, vị trí chữ ký số của cơ quan, tổ chức là hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản trên văn bản, màu đỏ, kích thước bằng kích thước thực tế của dấu, định dạng (.png) nền trong suốt, trùm lên khoảng 1/3 hình ảnh chữ ký số của người có thẩm quyền về bên trái.
3. Quy định về phụ lục
Nếu văn bản có Phụ lục kèm theo thì trong văn bản phải có chỉ dẫn về Phụ lục đó. Văn bản có từ hai Phụ lục trở lên thì các Phụ lục phải được đánh số thứ tự bằng chữ số La Mã. Số trang của Phụ lục được đánh số riêng theo từng Phụ lục.
Đối với Phụ lục cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử, Văn thư cơ quan chỉ thực hiện ký số văn bản và không thực hiện ký số lên Phụ lục. Đối với Phụ lục không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử, Văn thư cơ quan thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên từng tệp tin kèm theo.
Xem chi tiết Nghị định tại file đính kèm./.

/Uploads/files/Nghi_dinh_30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu.pdf