Phối hợp tuyên truyền video clip đồ họa “Nói không với tin giả về COVID-19”