QĐ số 121/QĐ-TCNNH điều chỉnh một số điều, căn cứ theo Quyết định giao quyền tự chủ theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Quy chế Chi tiêu nội bộ lần 2 năm 2022