Quyết định số 21/QĐ-TCNNH về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị trực thuộc trường Trung cấp nghề Ninh Hòa