Thông báo chung

Thông báo chungThông báo chung
Kế hoạch 122/KH-TCNNH ngày 04 tháng 5 năm 2020
Kế hoạch 122/KH-TCNNH ngày 04 tháng 5 năm 2020

Phòng, chống dịch Covid - 19 khi học sinh đi học trở lại của Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa


Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Những điểm mới về công tác văn thư


Quyết định 348/QĐ-TCNNH ngày 25/12/2019
Quyết định số 348/QĐ-TCNNH ngày 25/12/2019

Về việc ban hành QUy tắc ứng xử văn hóa trong trường học


Quyết định số 49/QĐ-TCNNH
Quyết định số 49/QĐ-TCNNH ngày 25/3/2020

Về việc ban hành Chương trinh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí näm 2020


Quyết định số 42/QĐ-TCNNH ngày 10/3/2020
Quyết định số 42/QĐ-TCNNH ngày 10/3/2020

Về việc ban hành mức thu phi học nghề và văn hóa, phi dụ' tuyển năm học 2020-2021