Thông báo chung

Thông báo chungThông báo chung
Kế hoạch số 381/KH-TCNNH
Kế hoạch số 381/KH-TCNNH

Triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy