Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng giao dịch trực tiếp, thực hiện giao dịch qua đường bưu điện và các hình thức khác với Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa.