Tiếp nhận thông tin pản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covd_19